Printing out Online Certificates

ระบบพิมพ์วุฒิบัตร/เกียรติบัตรออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ขอให้มีความสุขสวัสดิ์ ความเจริญ และประสบผลสำเร็จสืบไป

1. พิมพ์วุฒิบัตร"ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร"
2. พิมพ์เกียรติบัตร"วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร"
3. พิมพ์เกียรติบัตร" การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนปฏิบัติการสถานศึกษา"