Printing out Online Certificates

ระบบพิมพ์วุฒิบัตร/เกียรติบัตรออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ขอให้มีความสุขสวัสดิ์ ความเจริญ และประสบผลสำเร็จสืบไป

1. พิมพ์วุฒิบัตร"ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2560"
2. พิมพ์เกียรติบัตร"วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2560 "
3. พิมพ์เกียรติบัตร" การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนปฏิบัติการสถานศึกษา 2561 "
4. พิมพ์เกียรติบัตร"ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2561"
5. พิมพ์เกียรติบัตร"ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการว่ายนำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) 2561"
6. พิมพ์เกียรติบัตร"ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจฯปี2561"